Služby

Zber a likvidácia zdravotníckeho/infekčného odpadu

Služba začína zberom, manipuláciou, ručnou nakládkou, vážením zdravotníckeho/infekčného odpadu a následným potvrdením sprievodného listu nebezpečného odpadu.  Zneškodnenie/zhodnotenie odpadov sa zabezpečuje len odborným, legálnym a schváleným spôsobom, za ktorý spoločnosť SLOVbiz s.r.o. preberá zodpovednosť. Pri uzatvorení zmluvy spoločnosť preberá na seba všetku zodpovednosť pri zbere a následnom zneškodnení/zhodnotení odpadov.

Vykonávame zber a likvidáciu odpadu pre všetky firmy, ktorým vznikol odpad pri testovaní zamestnancov ďalej pre MOM, ambulancie a ostatné zdravotnícke zariadenia.

Základná administratíva

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečíme za Vás:

  • zaradenie odpadu 
  • vedenie evidencie odpadov 
  • vyplnenie sprievodného listu NO
  • ohlásenie o vzniku odpadu príslušnému OÚ

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v najkratšej čase ozveme späť.

Postup 

1. Objednávka

Prostredníctvo e-mailu alebo telefonického dohovoru si stanovíme termín zberu odpadu. 


2. Prevzatie infekčného odpadu

V dohodnutom termíne vyzdvihne oprávnená osoba váš infekčný odpad.


3. Likvidácia infekčného odpadu

Odpad sa zneškodní na základe legislatívnych požiadaviek.


4. Potvrdenie

Odovzdanie potvrdenia o nakladaní s odpadom zákazníkovi a príslušným úradom.